Výstava výsledků architektonické soutěže v kavárně Veletržního paláce, Praha 7
Výstava výsledků architektonické soutěže v kavárně Veletržního paláce, Praha 7

Výstava výsledků architektonické soutěže v kavárně Veletržního paláce, Praha 7

Schodiště v interiéru muzea, Nová Paka

Schodiště v interiéru muzea, Nová Paka

Muzeum v Blansku, expozice vývoje historické litiny

Blansko, Zámek 1, Městské muzeum Expozice vývoje historické litiny

Blansko, Zámek 1, Městské muzeum Expozice vývoje historické litiny

Naše spolupráce s hutí uměleckého lití ČKD Blansko začala již při obnově zlaté koruny na střeše Národního divadla a pokračovala obnovou litinových prvků Stavovského divadla a Rudolfina. Z hlavní slévárny šedé litiny se postupně pod vedením Antonína Paděry vyčlenila specializovaná dílna pro odlévání umělecko-historických konstrukcí.
Po roce 1990 bylo ČKD Blansko včetně slévárny zprivatizováno a našemu ateliéru byl zadán projekt na rekonstrukci historické Klamovy hutě. Tato významná památka průmyslové architektury měla sloužit pro prodejní expozici historické litiny. Ve spolupráci s architektem Jaroslavem Vaňkem jsme původní objekt zbavili všech dodatečných úprav (provedených převážně v 50. letech 20. století) a chybějící prvky jsme nahradili obdobnými, které jsme získali již dříve z některých demolovaných staveb. V prostoru menšího pavilonu byla instalována prodejní výstava litinových prvků ze sortimentu umělecké huti ČKD Blansko. Ve dvoře za objektem jsme umístili tendenčně pojaté sochy politických činitelů minulého režimu, které se také odlévaly v ČKD Blansko. Ve větším objektu Klamovy hutě měla být instalována expozice tradiční výroby vodních turbin, ale ta se již nerealizovala.
Ve druhé polovině 90. let 20. století se ukázalo, že privatizace ČKD Blansko byla neúspěšná, a postupem času došlo i k likvidaci hotové části expozice. Ojedinělá sbírka historické umělecké litiny se však dochovala ve výstavních prostorech a v depozitáři Blanenského muzea. Sbírkový fond muzea byl systematicky budován od roku 1969 a ve spolupráci se slévárnou umělecké litiny ČKD Blansko byl postupně rozšiřován. V roce 1995 jsme na popud ředitelky muzea Evy Nečasové připravili studii nové expozice historické litiny v 1. patře blanenského zámku. Naší snahou bylo ukázat zajímavým způsobem celou šíři využití umělecké litiny, od užitkových výrobků z 18. a 19. století (kamna, hrnce, věšáky, stolky) přes pohřební tematiku až k velkým stavbám, jakými byly například Sadová kolonáda v Karlových Varech nebo skleník ve vídeňském Schőnbrunnu. Expozice byla ozvláštněna zajímavými exponáty v podobě litinových šperků či drobnějších secesních dekorativních předmětů a v roce 1996 byla zpřístupněna veřejnosti. Na základě ohlasů byla našemu ateliéru v roce 1997 zadána i studie expozice měřící techniky, jejíž výroba má v Blansku také dlouhou tradici. K realizaci této expozice v hospodářských objektech zámku však vzhledem k restitučním nárokům rodiny Salmů nedošlo.

Anežský klášter, řešení průchodu z restaurace do expozice, Praha 1

Anežský klášter, řešení průchodu z restaurace do expozice, Praha 1

Vestavba dozorového pracoviště ve Šternberském paláci, Praha 1

Vestavba dozorového pracoviště ve Šternberském paláci, Praha 1

Fontána v Petřínských sadech, Praha 1, návrh

Fontána v Petřínských sadech, Praha 1, návrh

Zámek v Praze-Kunraticích, vstupní brána

Brána u severní zdi zámeckého parku v Kunraticích

Brána u severní zdi zámeckého parku v Kunraticích

Barokní koncept zámeckého parku v Kunraticích vznikl v letech 1730–1734 v souvislosti s tehdejší celkovou přestavbou zámku do vrcholně barokního stylu, ­jejímž autorem byl stavitel Ferdinand Maxmilián Kaňka. Stavební úpravy zámku, statku i zámeckého parku byly provedeny na opravdu vysoké úrovni – na doporučení zemského maršála hraběte Buquoye navštívila zámek v roce 1754 i císařovna Marie Terezie. Další stavební práce na zámku jsou datovány do poloviny 19. století, kdy byl zásadním způsobem upraven také park, a to v intencích anglického krajinářského slohu. Po druhé světové válce bylo do budovy zámku umístěno entomologické oddělení Národního muzea a zámecký park byl rozdělen na dvě části, které oddělovala původní barokní brána. Vzdálenější část parku byla dána do správy obce, jež v parku poněkud necitlivě zřídila sportovní areál. V roce 1983 byla zahradnímu oddělení podniku Brněnské výstavy a veletrhy zadána rehabilitace obou částí parku (autoři Květoslav Vlček a Jana Tupá). V rámci těchto prací nás zástupci města požádali, abychom restaurovali dvoukřídlou barokní bránu s bočními kovanými výplněmi, rekonstruovali klasicistní dvoukřídlá vrata do ulice K Betáni a navrhli brány do nově proražených otvorů v ohradní zdi do Holcovy ulice na severní straně. Ke spolupráci jsme vyzvali vedoucího kovářských dílen Ústředí uměleckých řemesel Rudolfa Poláka. Barokní brána byla podle dochovaných fragmentů uvedena do původního stavu. Klasicistní vrata byla rekonstruována dle fotografie dálkového průhledu ve směru ústřední parkové cesty. Brány instalované nově do severní zdi zámeckého parku jsme navrhli jako soudobé, sesazované z masivních ocelových prvků. Návrhy včetně modelů byly v roce 1986 schváleny Českým fondem výtvarného umění a v následujících dvou letech byla zakázka postupně dokončena. V roce 1993 pak byl pro Národní muzeum vypracován projekt na opravu ohradní zdi.

Brána u severní zdi zámeckého parku v Kunraticích

Brána u severní zdi zámeckého parku v Kunraticích

Středisko firmy Rex Rotary, Praha 1, axonometrie interiéru, pohled

Středisko firmy Rex Rotary, Praha 1, axonometrie interiéru, pohled

Axonometrie interiéru technicko-poradenského střediska firmy Rex Rotary, Praha 1
Zakrytí studny v atriu nemocnice Na Slupi, Praha 2

Zakrytí studny v atriu nemocnice Na Slupi, Praha 2

Interiér střediska FMZO, Praha 5 – Zbraslav

Interiér střediska FMZO, Praha 5 – Zbraslav

výběr realizací: